Конкурс за дизайн на лого на община Бейкоз, Истанбул

Цел на конкурса:
Логото, което ще бъде избрано, трябва да отразява Община Бейкоз като институция и да се идентифицира с област Бейкоз, да се асоциира с историческата, социологическа и физическа структура на областта, да утвърждава универсални ценности,  да е лесно за използване и визуално запомнящо се.
 
1. Критерии за участие:
1.1. Конкурсът е отворен за участие на дизайнери както на национално, така и на международно ниво.
1.2.  Всеки от участниците има право да подаде три проекта.
1.3. Предложенията трябва да са уникални и да не са участвали в други конкурси, не трябва да са били публикувани никъде другаде, и не трябва да бъдат асоциирани с лога на други институции и органи.
1.4. Участниците изразяват съгласие и гарантират, че представените проекти за дизайн на лого са тяхна собственост. Община Бейкоз няма да изплаща хонорари на участниците, нито участниците ще плащат такса за участие в конкурса.
1.5. Ако журито установи, че предложението е копие на друг проект, предложението ще бъде дисквалифицирано и няма да му бъдат присъдени награди, а ако вече е бил присъден приз, той ще бъде отнет. В такъв случай, Община Бейкоз има право да избере ново лого.
1.6. Ако предложените проекти не отговарят на критериите на Община Бейкоз, журито по свое усмотрение няма да присъжда никакви награди. Конкурсът може да бъде обявен отново с единодушното съгласие на членовете на журито.
1.7. Роднини на членове на журито и на служители на организационния комитет, репортерската и организиращата агенции не могат да участват в конкурса.
1.8. Проектите не трябва да имат наименование; да не бъдат подписани и да нямат каквито и да било указателни знаци. Предложение, което има каквато и да било указателно маркиране, ще бъде дисквалифицирано.
1.9. Всеки участник ще получи Апликационен номер автоматично генериран от системата, когато се регистрира онлайн. Този номер ще служи като апликационен номер на съответния кандидат. Задължение е на самия кандидат да запази/съхранява номера, докато резултатите не бъдат обявени на уебсайта на конкурса. Информацията в онлайн апликационната форма като име, фамилно име, идентификационен номер/ЕГН, номер на мобилен телефон и електронен адрес трябва да са на кандидата, защото ще бъдат проверени за съответствие от системата.
1.10. Предложенията трябва да се качат на www.beykozicintasarla.org до 15 май 2016 г. (вторник) до 24:00 ч. 
1.11. Предложенията за участие в конкурса се подават само онлайн.
1.12. Предложенията, които се подават след гореспомената дата, няма да бъдат разглеждани. 
 
2. Технически изисквания
2.1. Новият дизайн на лого на Община Бейкоз трябва да обслужва посочените цели и да е подходящ за обществена институция. Трябва да се избягват проекти, които наподобяват настощото лого.
2.2. Думите Община Бейкоз трябва да са изписани на предложеното лого.
2.3. Селектираните предложения за лого ще бъдат използвани на всички печатни и онлайн материали, както и на всички материали с цел публичност и реклама на Община Бейкоз, вкл. представителни материали, бланки, пликове за писма, банери и т.н. Проектите за лого трябва да са подходящи за използване в черно-бял вариант; изображенията не трябва да се замъгляват при уголемяване; не трябва да се губи визуалната яснота на изображенията, когато се намалява размера им; изображенияата трябва да са съвместими с всички видове печатни и колажни техники.
2.4. Журито ще оцени проектите на участниците на базата на тяхната креативност, уникалност и съобразяване с мисията на Община Бейкоз, историческото и физическо/географско минало на областта, както и настоящото й състояние.
2.5. Проектните предложения трябва да бъдат проектирани със софтуер за векторна графика.
2.6. Всеки проект за лого трябва да бъде изпълнен в цвят и да е разположен в центъра на пространство (лист) А4 формат, като най-дългата страна не надвишава 150 мм (150х150мм). Освен това, черно-бяла версия на същото лого намалено до 20% от оригиналната версия трябва да бъде показано на долната част на страницата (30х30мм). Преди проектът за лого да бъде поставен на листа А4 формат, изображението на логото трябва да се конвертира.
2.7. Може да се кандидатства за участие в конкурса онлайн на www.beykozicintasarla.org. Предложенията трябва да са във формат 300 dpi CMYK JPG и PDF. Качените файлове трябва да бъдат наименовани и номерирани съответно work1.jpg, work2.jpg, work3.jpg, work1.pdf, work2.pdf, work3.pdf
2.8. Максималният размер на качените файлове трябва да е 4,99 MB ((JPG и PDF файловете за всяко предложение за дизайн трябва да са с размер общо 4,99 MB). Всеки кандидат представя предложения с размер общо 14,97 MB). 
 
3. Времева рамка на конкурса
Обявяване на конкурса: 8 февруари 2016 г.
Краен срок за подаване на проектите: 15 май 2016 г.
Дати на оценяване от журито: 17–24 май 2016 г.
Обявяване на резултатите: 25 май 2016 г.
Церемония по награждаването: 3 юни 2016 г.
 
4. Награда
Първа награда 30 000 TL
Втора награда 15 000 TL
Трета награда 7 500 TL
Специално отбелязване 1 2 000 TL
Специално отбелязване 2 2 000 TL
Специално отбелязване 3 2 000 TL
 
Резултатите от селекцията на журито на проектите за лого ще бъдат обявени на www.beykozicintasarla.org на 25 май 2016 г.