Сега

Съвременната катедра „Плакат и визуална комуникация“ функционира в трите образователно-квалификационни и научни степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“.
Образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалността подготвя художници в областта на теорията и практиката на комуникационната графика. Необходимите знания и умения се усвояват чрез специфична програма на стъпаловидно качествено израстване. Задачите покриват голямото разнообразие на графичния дизайн, на визуалната рекламна и артистична приложна графика. Завършилите художници притежават качества за практическа работа в областта на корпоративния дизайн, печатната реклама и малката приложна графика и готовност за самостоятелни авторски и творчески изяви. Изучавалите втора специалност „Теория и практика на художественото образование“ получават квалификация на учител по изобразително изкуство. Бакалаврите, завършили специалност „Плакат и визуална комуникация“, намират професионална реализация в рекламни агенции и студия, издателски къщи, печатни и електронни медии, галерии, музеи, театри и други културни институции.
Завършилите образователно-квалификационната степен „магистър“ притежават усъвършенствани знания в областта на всички съвременни форми и прояви на плаката и визуалната комуникация. В периода на обучение работят по индивидуален творчески план за усъвършенстване в предпочитаната от всеки студент посока и в съответствие с личните качества и дарба. В специалността има три магистърски програми – „Визуална комуникация“, „Плакат“ и „Калиграфия“. Магистрите осъществяват уникални идеи и проекти в интерес на възложителя и ползвателя. Могат да се реализират професионално като арт директори на рекламни агенции, художествени редактори в издателски къщи, ръководители на креативни отдели в електронни и печатни медии, експерти в културни институции в страната и в чужбина.
В катедрата чрез редовна или самостоятелна форма на подготовка се развиват и дисертации в образователно-научната степен „доктор“.