о.н.с Доктор

Националната художествена академия обявява конкурси за 2015 г. по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“, от професионално направление 8.2 Изобразително изкуство от област на висше образование 8. Изкуства.
 
– За редовен докторант
– „Плакат и визуална комуникация“ – 1 (една),
 
– За задочен докторант
– „Плакат и визуална комуникация“ – 1 (една),
 
Срок за подаване на документи за докторантурите най-малко 2 (два) месеца след обнародването в Държавен вестник.
За справки – тел.: 988 17 02 – Учебно-методичен отдел.
 
Кандидатите подават следните документи до 30.09.2015:
2. АВТОБИОГРАФИЯ (СV).
3. ДИПЛОМА ЗА О.К.С. МАГИСТЪР (оригинал и ксерокопие).
4. ДЪРЖАВНА ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 114,00 лева
 
гл. експерт Мария Сарафова, I етаж
адрес: ул. „Шипка“ №1, София 1000, ет. I, кабинет № 2,
тел. (02) 9881702, факс (02) 9878064; e-mail: sarafovamaria@abv.bg