Яна Петрова Павлова успешно защити своят дисертационен труд

От днес Яна Петрова Павлова е Д-Р ПАВЛОВА!
На 19 април 2024 в Национална художествена академия се състоя публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ЯНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА, катедра „Плакат и визуална комуникация“.
Тема на дисертационния труд:
„ПЛАКАТНИЯТ ПОДХОД В ДИЗАЙНА НА ОПАКОВКАТА“.
Научен ръководител: проф. Георги Янков
Благодарим на научното жури за положителните думи и оценки.
https://nha.bg/bg/stranica/publichni-zashtiti
Председател проф. д-р Николай Младенов – становище, НХА
Проф. д-р Кристина Борисова – рецензент, НХА
Доц. д-р Калина Христова – рецензент, НБУ
Доц. д-р Камен Цветков – становище, УАСГ
Доц. д-р Иво Попов – становище, НБУ
Благодарим на колегите и гостите!
Честито, Яна!